Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2024 Stichting Van Oosterhout

Eindhoven, 25 november 2019 Status: versie 2.0

Stichting Van Oosterhout is opgericht op d.d. 14 augustus 2019 en ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 75593173

Inleiding Hierbij presenteert het bestuur van Stichting Van Oosterhouten haar meerjarig beleidsplan.

Stichting Van Oosterhout stelt zichzelf ten doel het algemeen belang te dienen door het beschermen van natuur en milieu, specifiek als het gaat om landbouwgronden in de provincie Noord-Brabant, waaronder begrepen het bevorderen van duurzaamheid en streven naar welzijn in relatie tot het voorgaande.

Om deze doelstelling te bereiken heeft het bestuur het nu voorliggende meerjarig beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan zal de visie van het bestuur uiteen worden gezet op het gebied van: 1. de werkzaamheden die Stichting Van Oosterhout verricht; 2. de manier waarop Stichting Van Oosterhout geld wil werven; 3. het beheer van het vermogen van Stichting Van Oosterhout; en 4. de besteding van het vermogen van Stichting Van Oosterhout.
Het bestuur verwacht dat aan de hand van deze vier beleidsuitgangspunten de hiervoor vermelde doelstelling kan worden bereikt. Hierna zullen de vier beleidsuitgangspunten worden toegelicht.

Het bestuur, J.E.C. van Oosterhout (voorzitter) P.G.N.M. Jansen (penningmeester) W.M.C.A. van Oosterhout (secretaris) A.A. Jansen (bestuurslid)

  1. de werkzaamheden die Stichting Van Oosterhout verricht

Stichting Van Oosterhout dient het algemeen belang met de volgende werkzaamheden:  het interesseren van exploitanten van landbouwgronden voor en zich te verbinden tot exploitatie van gronden op biologische basis;  Proefexploitatiestations en -locaties te (doen) ontwikkelen, welke als voorbeeld dienen van economische haalbare biologische en duurzame landbouwexploitatie, hiertoe kan landbouwgrond worden verworven;  het bevorderen en (doen) aanleggen van groenstroken en recreatieterreinen nabij duurzame landbouwexploitatie, teneinde een natuurlijke en biologisch verantwoorde ruimte voor welzijn te laten ontstaan;  het initiëren, stimuleren van passende projecten, het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

  1. de manier waarop Stichting Van Oosterhout geld wil werven

Om haar activiteiten te bekostigen heeft of verwacht Stichting Van Oosterhout de volgende middelen: – eenmalige en jaarlijkse schenkingen en/of giften; – het aanvragen van subsidie voor passende projecten; – verwerving van gelden uit nalatenschappen krachtens erfstelling of legaat; – inkomsten uit sponsoring en/of subsidies; – inkomsten uit pacht van proeflocaties; – het verkrijgen van leningen ter financiering van proeflocaties; – de Stichting zal mediamiddelen gebruiken om in beeld te komen bij potentiële donateurs, door een informatiefolder en door een website.

  1. het beheer van het vermogen van Stichting Van Oosterhout

Voorzover Stichting Van Oosterhout zal beschikken over vermogen, zal dit worden beheerd door het gehele bestuur. Geen van de bestuursleden heeft een meerderheid van de zeggenschap over het vermogen van de stichting. De beheerskosten zullen in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

  1. de besteding van de ontvangsten van Stichting Van Oosterhout

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloningen.

De stichting zal een gedetailleerde administratie voeren, waaruit onder meer blijkt: – de uitgaven aan het werven van gelden en het beheer van de stichting en de eventuele goederen; – de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting.

Meer informatie: Naam: Stichting Van Oosterhout KvK: 75593173 RSIN: 8603.34.302 Postadres: Floresstraat 16 5631 DD Eindhoven Email: stichtingvanoosterhout@gmail.com Internetadres: https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-van-oosterhout

Terra Librata, evenwichtige grond